...
Phân loại: 8(V)1.23
Thông tin xb: H.: Giáo dục, 1997
Mô tả vật lý: 228tr., 24cm
Tóm tắt: Tuyển chọn các tham luận, báo cáo của 26 nhà khoa học đã trình bày tại các hội thảo khoa học về đề tài Triều Nguyễn
Từ khóa: Lịch sửvăn chươngTriều Nguyễn

Tìm kiếm thêm