...
Phân loại: 603,721.1
Tác giả: Trương Văn Ngự
Thông tin xb: H.: Khoa học và kỹ thuật, 1998
Mô tả vật lý: 427tr.: hình vẽ, 29cm.
Tóm tắt: Giới thiệu bản vẽ thiết kế. Thiết kế và bản vẽ thiết kế nhà ở. Sơ đồ vị trí, sàn, mặt bằng sàn, mái, bản vẽ trắc địa
Từ khóa: Kiến trúcthiết kếbản vẽnhà

Tìm kiếm thêm