...
Phân loại: 398.80959754
Tác giả: Thảo Khuy
Thông tin xb: Bình Định: Báo Bình Định, 2018
Mô tả vật lý: tr.6: hình ảnh, 40cm
Tóm tắt: Giới thiệu mô hình dự án và kinh nghiệm đưa nghệ thuật truyền thống vào truyền dạy tại các trường phổ thông trong tỉnh; hướng giải pháp đồng bộ trong kế hoạch bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của tỉnh Bình Định.

Tìm kiếm thêm