...
Phân loại: 495.9225
Tác giả: Nguyễn Văn Hiệp
Thông tin xb: H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý: 309 tr.: hình vẽ, bảng, 24 cm
Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về lịch sử nghiên cứu cú pháp tiếng Việt; bình diện nghiên cứu của câu; khái niệm công cụ; nòng cốt câu; các thành phần chính của câu; trạng ngữ với tư cách là thành phần tình huống của câu; định ngữ câu với tư cách là thành phần biểu thị tình thái của câu...

Tìm kiếm thêm