...
Phân loại: N358.4,615.892
Tác giả: Hoàng Phủ Mật
Thông tin xb: Huế: Nxb. Thuận Hóa, 2017
Mô tả vật lý: 639 tr., 19 cm
Tóm tắt: Luận vẽ tinh thần, ngũ tạng. Luận về chi biệt của 12 kinh mạch, lạc mạch. Luận về 7 huyệt ở hai bên đầu từ giữa mũi thẳng lên đến Đầu duy. Kinh mạch. Cấm kị châm cứu. Luận về Bát chính, Bát hư, Bát phong

Tìm kiếm thêm