...
Phân loại: 330.9597
Thông tin xb: H.: Lý luận Chính trị, 2018
Mô tả vật lý: 351 tr., 21 cm
Tóm tắt: Lý luận chung về phương thức sản xuất châu Á và ảnh hưởng của phương thức sản xuất châu Á đến cơ cấu nền kinh tế; thực trạng ảnh hưởng của phương thức sản xuất châu Á đối với điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay; khuynh hướng ảnh hưởng của phương thức sản xuất châu Á đối với điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế Việt Nam và các giái pháp vận dụng

Tìm kiếm thêm