...
Phân loại: 338.9597
Tác giả: Dương Thị Tình
Thông tin xb: Thái Nguyên: Đại học Thái Nguyên, 2017
Mô tả vật lý: 525 tr.: bảng, biểu đồ, 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về logistics; các doanh nghiệp logistics; vấn đề quản trị logistics; vai trò của logistics với nền kinh tế, với các doanh nghiệp và với phát triển kinh tế Việt Nam. Một số giải pháp nâng cao vai trò logistics với phát triển kinh tế Việt Nam...

Tìm kiếm thêm