...
Phân loại: 390.089959780597
Tác giả: Bàn Tuấn Năng
Thông tin xb: H.: Văn hóa dân tộc, 2018
Mô tả vật lý: 231 tr.: ảnh, bảng, 21 cm
Tóm tắt: Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu về lễ cấp sắc của người Dao ở Việt Nam. Lễ cấp sắc 3 đèn trong gia đình người Dao Tiền. Lễ cấp sắc 12 đèn của dòng họ người Dao Tiền. Lễ cấp sắc của người Dao Tiền và vấn đề bảo tồn giá trị văn hoá tộc người

Tìm kiếm thêm