...
Phân loại: 324.2597075
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2018
Mô tả vật lý: 1010 tr., 22 cm
Tóm tắt: Phản ánh các hoạt động của Đảng trong năm 2006, gồm: Các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, quyết định, quy định, báo cáo, thông báo... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư...

Tìm kiếm thêm