...
Phân loại: 324.2597075
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2018
Mô tả vật lý: 1286 tr., 22 cm
Tóm tắt: Gồm các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, báo cáo, thông báo công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư... phản ánh các hoạt động của Đảng về kinh tế, chính trị, xây dựng Đảng, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, văn hoá - xã hội của đất nước

Tìm kiếm thêm