...
Phân loại: 303.4409597
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2018
Mô tả vật lý: 272 tr.: bảng, sơ đồ, 24 cm
Tóm tắt: Gồm nhiều bài phân tích, bàn luận về vai trò của các tổ chức xã hội trong nền kinh tế thị trường hiện đại, hướng tới tìm kiếm những kinh nghiệm và học hỏi kiến thức bổ ích về tác động của nhóm xã hội này đối với sự phát triển nền kinh tế thị trường hiện nay ở Việt Nam

Tìm kiếm thêm