...
Phân loại: 959.7043
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2018
Mô tả vật lý: 623 tr., 24 cm
Tóm tắt: Trình bày những quyết sách của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân uỷ Trung ương, Trung ương Cục miền Nam... trong lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng tiến công và nổi dậy; sự tham gia của các lực lượng, các binh chủng và quần chúng nhân dân vào cuộc tiến công. Phân tích ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và kinh nghiệm quý báu của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu thân 1968

Tìm kiếm thêm