...
Phân loại: 398.09597
Tác giả: Nguyễn Chí Bền
Thông tin xb: H.: khoa học xã hội, 2018
Mô tả vật lý: 1086 tr., 24 cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của tác giả về văn hóa dân gian như: làng xưa xanh ngắt bóng dừa, làng Việt Nam Bộ và văn hóa dân gian người Việt trên đồng bằng sông Cửu Long,...

Tìm kiếm thêm