...
Phân loại: 915.9731
Tác giả: Phạm Thị Thùy Vinh
Thông tin xb: H.: Khoa học xã hội, 2018
Mô tả vật lý: 609 tr.: ảnh, bảng, 24 cm
Tóm tắt: Trình bày khái lược về địa danh Thăng Long - Hà Nội trong lịch sử và nguồn tư liệu văn khắc Hán Nôm trên địa bàn Hà Nội; địa danh hành chính các cấp của Thăng Long - Hà Nội được phản ánh trên tư liệu văn khắc Hán Nôm; phân loại địa danh hành chính theo không gian hiện tại

Tìm kiếm thêm