...
Phân loại: 959.704092
Tác giả: Song Thành
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2018
Mô tả vật lý: 380 tr., 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu các bài nghiên cứu, phân tích của tác giả về cuộc đời và sự nghiệp cứu nước vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Nguyễn Tất Thành với cuộc trường chinh tìm đường cứu nước; Hồ Chí Minh "tôi vẫn là tôi ngày trước - một người yêu nước", "huyền thoại kép" Hồ Chí Minh người cộng sản yêu nước...

Tìm kiếm thêm