...
Phân loại: 338.10959754
Tác giả: Ngô Thị Nghĩa Bình
Thông tin xb: H.: Thông tin và Truyền thông, 2018
Mô tả vật lý: 169 tr.: bản đồ, 21 cm
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam. Thực trạng, phương hướng và giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nôngnghiệp, nông thôn ở tỉnh Bình Định

Tìm kiếm thêm