...
Phân loại: 173.0922
Tác giả: Phương Thùy
Thông tin xb: H.: Văn học, 2018
Mô tả vật lý: 199 tr.: tranh vẽ, 21 cm
Tóm tắt: Gồm một số câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo thời xưa ở Việt Nam và Trung Quốc, từ các bậc hiếu tử, những người đỗ đạt làm quan cho đến những người dân bình thường như: Mai Thúc Loan, Lê Phụng Hiểu, Trương Đỗ, Nguyễn Trãi...

Tìm kiếm thêm