...
Phân loại: 371.3028
Thông tin xb: H.: Hồng đức, 2018
Mô tả vật lý: 251 tr., 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu gương học tập với những phẩm chất nổi bật: tập trung cao độ, chăm chỉ khổ luyện, chịu suy nghĩ tìm tòi, sáng tạo... của 100 danh nhân, bác học đoạt giải Nôbel

Tìm kiếm thêm