...
Phân loại: 363.20959754
Thông tin xb: Bình Định: [S.n], 2005
Mô tả vật lý: 134 tr.: ảnh, 28 cm
Tóm tắt: Ôn lại lịch sử, những đóng góp của người chiến sĩ công an trong sự phát triển công an nhân dân tỉnh Bình Định từ năm 1945 đến năm 2005
Từ khóa: 1945-2005

Tìm kiếm thêm