...
Phân loại: 792.509597
Tác giả: Hoàng Chương
Thông tin xb: H.: Sân khấu, 2018
Mô tả vật lý: 301 tr., 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc và sự phát triển nghệ thuật tuồng Việt Nam; văn học tuồng và các yếu tố đặc trưng về nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật thể hiện nhân vật, âm nhạc, hoá trang, phục trang, hát tuồng. Sự khác biệt giữa tuồng và kinh kịch Trung Quốc cũng như sức sống của loại hình sân khấu độc đáo này trong cuộc sống hôm nay

Tìm kiếm thêm