...
Phân loại: 709.5975409512
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Văn hóa văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý: 80 tr.: tranh, 25 cm
Tóm tắt: Giới thiệu 74 tác phẩm tranh, tượng được sáng tác từ năm 2012 đến 2018 được treo tại các cuộc triển lãm mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên và triển lãm toàn quốc

Tìm kiếm thêm