...
Phân loại: 793.3195971
Tác giả: Bùi Chí Thanh
Thông tin xb: H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018
Mô tả vật lý: 559 tr.: ảnh, 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc, sự hình thành và phát triển, các đặc trưng của múa dân gian vùng Tây Bắc cũng như các tác phẩm múa độc đáo. Giới thiệu múa xoè dân gian Thái Tây Bắc: khái quát về người Thái ở Việt Nam và xoè Thái, các đội xoè và một số điệu xoè nổi tiếng

Tìm kiếm thêm