...
Phân loại: 398.0959745
Tác giả: Đỗ Duy Văn
Thông tin xb: H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018
Mô tả vật lý: 535 tr.: ảnh, 21 cm
Tóm tắt: Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của làng Quảng Xá, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Nghiên cứu và giới thiệu về phong tục, tín ngưỡng, tôn giáo, văn học dân gian, văn hoá dân gian của xã Quảng Xá

Tìm kiếm thêm