...
Phân loại: 303.49
Tác giả: Harari, Yuval Noah
Thông tin xb: H.: Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2018
Mô tả vật lý: 508 tr.: ảnh, 24 cm
Tóm tắt: Với việc lật lại các sự kiện trong quá khứ và sự phát triển của hiện tại, tác giả dự báo những hậu quả con người sẽ phải gánh chịu trong tương lai, nơi con người bị mất quyền kiểm soát thế giới

Tìm kiếm thêm