...
Phân loại: 306.0899593
Tác giả: Gábor, Vargyas
Thông tin xb: H.: Dân trí ; Công ty Văn hóa Đông Tây, 2018
Mô tả vật lý: 434 tr., 16 tr. ảnh màu: ảnh, bản đồ, 23 cm
Tóm tắt: Khái quát về văn hoá người Bru - Vân Kiều: Tư tưởng an phận, bản sắc "chính trị", hệ thống đo lường, phương pháp trồng lúa và những nghi lễ tín ngưỡng, thần linh, bàn thờ, không gian sinh hoạt, nghi lễ tang ma, văn hoá thầy cúng, trang phục...

Tìm kiếm thêm