...
Phân loại: 613.0835
Tác giả: Chu Truyền Lâm
Thông tin xb: H.: Thanh niên, 2018
Mô tả vật lý: 446 tr., 23 cm
Tóm tắt: Tập hợp các kỹ năng an toàn khi ở nhà, tham gia giao thông, tham gia các hoạt động ngoài trời, phòng trống thiên tai, ở trường họ, ngoài xã hội, phòng cháy chữa cháy, ăn uống và một số kỹ thuật sơ cấp cứu.

Tìm kiếm thêm