...
Phân loại: 390.095977
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh
Thông tin xb: H.: Khoa học xã hội, 2018
Mô tả vật lý: 259 tr., 23 cm
Tóm tắt: Tổng quan về điều kiện tự nhiên, dân số, sự phân bố dân cư, di tích, danh thắng, văn hóa ẩm thực, trang phục, nhà ở, nghề thủ công, phong tục, tập quán, lễ hội vùng Nam Bộ
Từ khóa: Nam Bộ

Tìm kiếm thêm