...
Phân loại: 636.4
Thông tin xb: Cà Mau: Nxb. Phương Đông, 2017
Mô tả vật lý: 127 tr.: bảng, 21 cm
Tóm tắt: Trình bày tổng quan kĩ thuật nuôi lợn sinh sản đạt tiêu chuẩn. Tìm hiểu thiết kế, xây dựng chuồng trại, lựa chọn giống lợn, công tác chuẩn bị thức ăn cũng như việc quản lí và phòng chống dịch bệnh ở lợn đạt tiêu chuẩn

Tìm kiếm thêm