...
Phân loại: 636.2
Thông tin xb: Cà Mau: Nxb. Phương Đông, 2017
Mô tả vật lý: 107 tr., 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm, cấu tạo sinh học, cách chọn giống, thức ăn và các phương pháp phòng, chữa bệnh cho bò

Tìm kiếm thêm