...
Phân loại: 293,294.3923
Tác giả: Govinda, Anagarika
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2004
Mô tả vật lý: 399 tr., 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu về các đền thờ, tu viện ở Tây Tạng, về cuộc đời hành hương của các vị tu sĩ, về sự tử vong và tái sinh, về đất đai, tài nguyên, kinh tế, văn hoá, lịch sử Tây Tạng

Tìm kiếm thêm