...
Phân loại: 634.9
Tác giả: Nguyễn Văn Trí
Thông tin xb: H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2008
Mô tả vật lý: 180 tr.: bảng, hình vẽ, 19 cm
Tóm tắt: Tổng hợp những câu hỏi - đáp về kĩ thuật canh tác trên đất dốc, làm vườn ươm ở hộ gia đình, cải tạo đất, làm giàu rừng và tìm hiểu giá trị kinh tế, đặc điểm lâm sinh, kĩ thuật trồng một số cây lấy gỗ, cây đa tác dụng, cây làm nguyên liệu giấy và tre trúc
Từ khóa: Đất dốc

Tìm kiếm thêm