...
Phân loại: 959.7
Tác giả: Nguyễn Hữu Tâm
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2016
Mô tả vật lý: 224 tr., 21 cm
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về việc bảo vệ biên cương, biển đảo thời kỳ phong kiến của cha ông ta, từ những vấn đề như chính sách, xây dựng lực lượng quân sự, sự đãi ngộ đối với đội ngũ quan lại trực tiếp xử lý công việc tại các cửa ải, đến các tấm gương trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước...

Tìm kiếm thêm