...
Phân loại: 359.310922597
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2016
Mô tả vật lý: 208 tr.: ảnh, 21 cm
Tóm tắt: Ghi lại chiến công thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ đặc công hải quân trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước thông qua những câu chuyện chân thực, thắm tình đồng đội, tình quân dân của những anh hùng thuộc Lữ đoàn đặc công hải quân 126

Tìm kiếm thêm