...
Phân loại: 398.4109597
Tác giả: Đỗ Thị Hảo
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2016
Mô tả vật lý: 251tr., 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu về sự tích về các bà thành hoàng làng đang được thờ ở các vùng nông thôn Việt Nam như: Ả Dung Nương, Bạch Hoa công chúa, Cẩn Nương, Đăng Nương, Lý Nương công chúa... Những công lao đóng góp của các bà đối với đất nước

Tìm kiếm thêm