...
Phân loại: 959.7
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2016
Mô tả vật lý: 200 tr., 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu về vị trí địa lý, quá trình xây dựng, phát hiện tôn tạo, những đặc điểm nổi bật trong nghệ thuật kiến trúc... của một số di tích lịch sử tiêu biểu của các tỉnh, thành phố trên cả nước từ vùng đất kinh đô Thăng Long - Hà Nội tới thành phố năng động như Tp. Hồ Chí Minh...

Tìm kiếm thêm