...
Phân loại: 914
Tác giả: Hoàng Phong Hà
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2016
Mô tả vật lý: X, 214 tr.: 7 tr. màu, 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát thông tin cơ bản về các nước và một số lãnh thổ ở châu Âu và châu Á: Điều kiện địa lý - tự nhiên, vị trí, khí hậu, diện tích, dân số, thủ đô, các thành phố lớn, dân tộc, ngôn ngữ, đơn vị tiền tệ, mã điện thoại, tên miền Internet, quốc khánh, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, lịch sử, cơ quan hành pháp - lập pháp - tư pháp...

Tìm kiếm thêm