...
Phân loại: 910.021
Tác giả: Hoàng Phong Hà
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2016
Mô tả vật lý: X, 214 tr.: 9 tr. ảnh màu, 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin cơ bản về các nước và một số lãnh thổ thuộc châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương: điều kiện địa lý, tự nhiên, lịch sử, tổ chức nhà nước, kinh tế, văn hoá - xã hội...

Tìm kiếm thêm