...
Phân loại: 371.10092
Tác giả: Bảo An
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2015
Mô tả vật lý: 152 tr., 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu 26 thầy giáo nổi tiếng của Việt Nam từ thế kỷ XII đến thế kỷ XIX như: Lê Văn Hưu, Mạc Đĩnh Chi, Chu Văn An, Vũ Mộng Nguyên...

Tìm kiếm thêm