...
Phân loại: 959.7029
Tác giả: Đinh Xuân Lâm
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2016
Mô tả vật lý: 224 tr., 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu các câu chuyện lịch sử về vương triều nhà Nguyễn thời kỳ độc lập tự chủ và những năm đầu đất nước bị thực dân Pháp xâm lược

Tìm kiếm thêm