...
Phân loại: 510.71
Thông tin xb: H.: Giáo dục, 2006
Mô tả vật lý: 319 tr., 27 cm
Tóm tắt: Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục phổ thông. Hướng dẫn đổi mới phương pháp giảng dạy chương trình toán lớp 10 và toán nâng cao ở trường trung học phổ thông và thiết kế bài học theo định hướng đổi mới

Tìm kiếm thêm