...
Phân loại: 371.3
Thông tin xb: H.: Đại học Sư phạm, 2017
Mô tả vật lý: 296 tr.: ảnh, bảng, 27 cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề lí luận cơ bản về dạy và học tích cực. Một số kĩ thuật, phương pháp dạy và học tích cực. Đánh giá năng lực của người học và đánh giá dạy học tích cực

Tìm kiếm thêm