...
Phân loại: 344.59704
Thông tin xb: H.: Thông tin và truyền thông, 2011
Mô tả vật lý: 424 tr.: bảng, 30 cm
Tóm tắt: Một số quy định của Nhà nước, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục bưu điện, tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam, Công đoàn Bưu điện Việt Nam về an toàn vệ sinh lao động và quản lý, chăm sóc sức khoẻ cán bộ công nhân viên ngành Bưu điện
Từ khóa: Bưu chính viễn thông

Tìm kiếm thêm