...
Phân loại: 153.8
Tác giả: Rachel, Beverly K.
Thông tin xb: H.: Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2018
Mô tả vật lý: 225 tr.: bảng, 20 cm
Tóm tắt: Cung cấp những kỹ năng thực tiễn giúp bạn nhận ra thế nào là mục tiêu, tại sao cần đặt mục tiêu và nên đặt mục tiêu thế nào để đạt được những điều mà bản thân thực sự mong muốn

Tìm kiếm thêm