...
Phân loại: 428.3
Tác giả: Phạm Cao Hoàn
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý: 299 tr.: ảnh, 19 cm + 1 CD
Tóm tắt: Giới thiệu 2000 câu đàm thoại tiếng Anh thông dụng theo chủ đề: Chào hỏi, giới thiệu, số thứ tự và số đếm, phân chia thời gian, ngày trong tuần, thời tiết, điện thoại và thư từ...

Tìm kiếm thêm