...
Phân loại: 345.59707702632
Tác giả: Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2019
Mô tả vật lý: 44 tr., 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Đặc xá bao gồm: Những quy định chung; các quy định cụ thể về đặc xá nhân sự kiện trọng đại hoặc ngày lễ lớn của đất nước, đặc xá trong trường hợp đặc biệt, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện đặc xá, khiếu nại và tố cáo trong thực hiện đặc xá cùng các điều khoản thi hành

Tìm kiếm thêm