...
Phân loại: 344.59705202632
Tác giả: Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2019
Mô tả vật lý: 62 tr., 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Công an nhân dân gồm những quy định chung và quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công an nhân dân; tổ chức của công an nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân; đảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với công an nhân dân; khen thưởng, xử lý vi phạm cùng các điều khoản thi hành

Tìm kiếm thêm