...
Phân loại: 649.1
Tác giả: Oh Eun Young
Thông tin xb: H.: Lao động, 2019
Mô tả vật lý: 251 tr., 23 cm
Tóm tắt: Đưa ra những phương pháp, cách xử lí để kiềm chế sự nóng giận với con cái khi chúng đòi hỏi; điều tiết cảm xúc tiêu cực, tiết chế cảm xúc nóng giận vô thức của bản thân; cách xử lí khi quá nóng giận và nuôi con không bằng những lời mắng mỏ

Tìm kiếm thêm