...
Phân loại: 158.26
Tác giả: Tony, Evans
Thông tin xb: H.: Hồng Đức, 2015
Mô tả vật lý: 159 tr.: hình vẽ, 21 cm
Tóm tắt: Trình bày kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong môi trường làm việc. Cách gây ấn tượng với cấp trên, nghệ thuật phê bình cấp dưới. Ứng xử trong quan hệ với đồng nghiệp

Tìm kiếm thêm