...
Phân loại: 428.1
Tác giả: Tường Vy
Thông tin xb: H.: Dân trí, 2018
Mô tả vật lý: 235 tr.: hình, 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những từ vựng tiếng Anh theo 50 chủ đề thông dụng: nhà cửa, phòng khách, phòng ngủ, nghề nghiệp, trang phục, gia đình, ngày lễ... và 360 động từ bất quy tắc

Tìm kiếm thêm