...
Phân loại: 16:001.5
Tác giả: Lê Tử Thành
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1992
Mô tả vật lý: 243tr., 20cm.
Tóm tắt: Nghiên cứu khoa học là gì?, phân loại nghiên cứu khoa học, quá trình thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học
Từ khóa: Lôgích họcnghiên cứukhoa học

Tìm kiếm thêm